Poziomy nauczania języka koreańskiego

Views: 6204

PROGRAM:

 

Poziom A0/I – Semestr I, dla osób rozpoczynających naukę od podstaw

Gramatyka:

 • nauka koreańskiego alfabetu Hangeul 한글
 • fonetyka 발음
 • spójka być kimś/czymś -예요/이에요
 • mieć / nie mieć 있다/없다
 • tworzenie pytań i przeczeń, końcówki czasownikowe -아요/어요
 • czas przeszły -았어요/었어요
 • spójka czasownikowa -고
 • partykuły -은/는, – 이/가, – 을/를, – 하고, – 과/와, – 에서, – 에
 • wybrane zaimki wskazujące 이, 그, 저, 여기, 거기, 저기

Słownictwo:

 • podstawowe czasowniki i rzeczowniki (układanie samodzielnych zdań oraz nauka czytania) 기본 동사 및 명사
 • liczby 수사
 • daty 날짜
 • podstawowe zwroty z życia codziennego 일상 회화
 • zwroty grzecznościowe 인사말
 • wybrane kraje/narodowości/języki 여러나라, 민족, 언어
 • miejsca, lokalizacje, zawody, przedmioty 장소, 위치, 직업, 물건

 

Poziom A0/II – semestr II, dla osób mających za sobą pierwsze kroki (po pierwszym semestrze) nauki języka koreańskiego. Uczeń potrafi się przedstawić i powiedzieć kilka zdań na temat samopoczucia oraz czynności, które będzie wykonywał w danym dniu.

Gramatyka:

 • tryb rozkazujący -(으)세요
 • spójki czasownikowe -지만, -고
 • fonetyka 발음
 • niektóre klasyfikatory 단위 명사
 • partykuła -도
 • czasowniki nieregularne z ‘ㅂ’ i ‘ㄷ’
 • formalna odmiana czasowników –(스)ㅂ니다 / (스)ㅂ니까?
 • propozycje, sugestie -(으)ㄹ까요?
 • końcówka emotywna -네요

Słownictwo:

 • jedzenie 음식
 • liczby 숫자
 • ceny 가격
 • pogoda i pory roku날씨와 계절
 • przymiotniki 형용사
 • hobby/co robimy w czasie wolnym 취미 / 여가 활동

 

Poziom A1/I – semestr III , dla osób mających za sobą 2 semestry nauki języka koreańskiego, potrafiące płynnie czytać znaki Hangeul oraz potrafiące zrozumieć krótką konwersację oraz samodzielnie napisać krótki dialog sytuacyjny.

Gramatyka:

 • kategoria honoryfikatywności 존댓말 분류
 • potrafić / nie potrafić 잘하다 / 못하다
 • partykuły -부타 – 까지, -만
 • spójka czasownikowa -아서/어서
 • czas przyszły -(으)ㄹ 거예요
 • czasowniki nieregularne z ‘ㅡ’
 • końcówki -지 마세요, -아야/어야 되다, -지요?
 • czas ciągły -고 있다

Słownictwo:

 • rodzina 가족
 • słownictwo honoryfikatywne 높임말
 • godziny / czas 시간 / 때
 • części ciała i objawy choroby 몸과 증상
 • telefonowanie 전화하기

 

Poziom A1/II – semestr IV, dla osób mających za sobą 3 semestry nauki języka koreańskiego, potrafiące płynnie czytać znaki Hangeul oraz potrafiące zrozumieć dłuższą konwersację oraz samodzielnie napisać dialog sytuacyjny.

Gramatyka:

 • partykuły -에서 -까지, -(으)로, -한테
 • mówienie o przyszłości, planach, zamiarach, pragnieniach –(으)려고 하다, -고 싶다, -고 싶어 하다, -(으)ㄹ게요
 • wyrażanie możliwości –(으)ㄹ 수 있다/없다
 • końcówki -아/어 주다, -아/어 보다, -(으)러 가다/오다
 • spójki czasownikowe –(으)면, -(으)면서
 • czasowniki nieregularne z ‘ㄹ’
 • formy przydawkowe czasowników i przymiotników

Słownictwo:

 • transport 교통
 • ubrania 의복
 • podróże 여행
 • spotkania 모임
 • przysłówki 부사

 

Poziom A2/I semestr V, dla osób z solidnymi podstawami języka koreańskiego, po 4 semestrach. Osoby te swobodnie wypowiadają się na różne tematy. Potrafią prowadzić dyskusję z lektorem. Uczeń potrafi również przeczytać bajki i inne teksty w języku koreańskim. W tym semestrze uczniowie systematycznie przynoszą wypracowania napisane wyłącznie w języku koreańskim.

Gramatyka:

 • końcówki -(이)라고 하다, -(으)ㄹ 줄 알다/모르다, -았으면/었으면 좋겠다
 • przypuszczenia -는 것 같다, -(으)ㄹ까요?, -(으)ㄹ 거예요
 • spójki czasownikowe -(으)려고, -거나, -는데, -(으)니까, -고 나서
 • partykuły -(이)나, -보다
 • formy przydawkowe -는 것, -(으)ㄴ N, -(으)ㄹ N

Słownictwo:

 • przysłówki związane z częstotliwością i stopniem 빈도 부사 / 정도 부사
 • hobby 취미
 • doświadczenia 경험
 • ubrania i zakupy 의복과 쇼핑
 • podróże 여행

 

Poziom A2/II semestr VI,  dla osób z solidnymi podstawami języka koreańskiego, po 5 semestrach. Osoby te swobodnie wypowiadają się na różne tematy. Potrafią prowadzić dyskusję z lektorem. Uczeń potrafi również przeczytać płynnie bajki i inne teksty w języku koreańskim. W tym semestrze uczniowie systematycznie przynoszą wypracowania napisane wyłącznie w języku koreańskim.

Gramatyka:

 • końcówki -(으)면 되다, -(으)ㄴ 것 같다, -(으)ㄹ 것 같다, -는지 알다/모르다, -겠-, -아/어 버리다, -는데요, -는 중이다, -(으)ㄴ가요?
 • czasowniki nieregularne z ‘르’
 • partykuły: -(으)로, -밖에
 • spójki: -(이)라서, -(으)려면, -다가, -(으)ㄹ 때
 • forma N 때문에

Słownictwo:

 • związane z pocztą i bankiem 우체국과 은행
 • transport 교통
 • wskazywanie drogi 길 안내
 • emocje 감정

 

W razie pytań prosimy napisać na adres: matsuri.edu@gmail.com .

(Aktualizacja 2023-09-12)

Facebook