Poziomy nauczania języka chińskiego

Views: 2121

Nasza szkoła opiera swój podział na poziomy nauczania na założeniach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oferujemy nauczanie języków na opisanych poniżej poziomach.

CHIŃSKI –Hànyǔ – 汉语

 

I. POZIOM POCZĄTKUJĄCY

Poziom A0 / I – początkujący – pierwsze kroki

Kurs idealny dla osób, które chcą zacząć przygodę z językiem chińskim od podstaw. Studenci zapoznają się z zasadami stosowania Piniyin (zasady wymowy), pismem hanzi, podstawami gramatyki i nauczą się prowadzić nieskomplikowane rozmowy na codzienne tematy. Konwersacje są w języku chińskim, zaś objaśnienia w języku polskim.

Słownictwo : ok. 200-250 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Zagadnienia gramatyczne:

– zdania z 是,

– zdania z 有,

– konstrukcja 是 … 的, podkreślająca czas, miejsce i sposób wykonania czynności,

– konstrukcja 在… 呢,

– liczebniki 0-1000,

– liczebnik 两,

– klasyfikatory – jednostki wagi (斤,公斤)

– liczebniki porządkowe,

– zdania przeczące z 不 i 没,

– pytania o rozstrzygnięcie z partykułą 吗,

– pytania o uzupełnienie z zaimkami pytajnymi 谁,哪,哪儿,什么,多少,几,怎么,怎么样,

– pytania typu A 不A ,V 不 V oraz pytania z 是不是,

– pytania typu „podmiot + partykuła 呢”,

– pytania z frazą 好吗?

itp.

 

Poziom A0 / II – początkujący

Kurs idealny dla osób, które ukończyły naukę w grupie A0 poziom I. Studenci zapoznają się z nowymi konstrukcjami gramatyki i nauczą się prowadzić nieskomplikowane rozmowy na codzienne tematy. W tej grupie poznajemy kolejne znaki hanzi. Student będzie potrafił pisać podstawowe znaki hanzi (od 100 do 250 znaków). Objaśnienia są w języku polskim i chińskim.

Słownictwo : ok. 300-350 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Zagadnienia gramatyczne:

– zaimki wskazujące 这,这儿,那, 那儿,

– liczebniki 0-100,

– klasyfikatory 个,口,张  itp.

– forma 一些,

– przysłówek stopnia最,

– podstawowe przysłówki stopnia (很,太,非常,特别),

– przysłówki zakresu 都 i只,

– podstawowe lokalizatory (上,下,后面,前面,里),

– spójnik 和 łączący zaimki, rzeczowniki

– przyimek 在,

– czasowniki kierunkowe 来 i去,

– czasowniki modalne 会,能, 可以,想,要,

– partykuły modalne 了,吗,呢

– pytania o uzupełnienie z 为什么,

– pytania o uzupełnienie z partykułą 呢,

– pytania typu „多 + przymiotnik”,

– zdania rozkazujące z 别 i不要 ,

itp.

 

II. POZIOM PODSTAWOWY

Poziom A1 – podstawowy

To grupa dla osób, które posiadają podstawową wiedzę o języku chińskim  i chciałyby kontynuować naukę po ukończeniu kursu na poziomie A0 / II. W tej grupie studenci kontynuują naukę pisma hanzi. Będzie kontynuowana nauka gramatyki wzbogaconą o ćwiczenia ze słuchu oraz czytanie. Na tym poziomie student powinien znać około 300 – 400 znaków hanzi. Objaśnienia są w języku chińskim (trudniejsze formy gramatyczne będą tłumaczone w języku polskim, zaś przykłady będą podawane w języku chińskim). Poziom ten porównywalny jest z poziomem HSK2/3.

 

Słownictwo

– ok. 400 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych

Zagadnienia gramatyczne

– pytania o uzupełnienie z 为什么,

– pytania o uzupełnienie z partykułą 呢,

– pytania typu „多 + przymiotnik”,

– zdania z konstrukcją (快)要 … 了

– frazy temporalne …以前, …以后 i …的时候,

– zaimek osobowy 大家,

– klasyfikatory nominalne(个,口,件,张,把,本,只)i werbalne(次,下), ,

– frazy typu liczebnik-klasyfikator werbalny,

– 一些 i 一点 (stosowane po przymiotnikach lub czasownikach),

– przysłówki zakresu 都,只,一起

– przysłówki temporalne 正在

– przysłówki modalne 也,还,真

– spójniki因为…,所以… i 但是

– wykrzykniki 喂,啊

 

 

Poziom A2 – średni

To grupa dla osób, które znają min. 450 znaków hanzi i ukończyły kurs na poziomie A1. Osoby te potrafią wypowiadać się na tematy z życia codziennego, znają podstawy gramatyki i potrafią przeczytać nieskomplikowany tekst. Studenci będą rozwijać umiejętność płynnego wypowiadania się i poszerzać zakres słownictwa. Trudniejsze formy gramatyczne będą tłumaczone w języku polskim, zaś przykłady podawane w języku chińskim. Poziom ten porównywalny jest z poziomem HSK3.

Słownictwo : ok. 500-600 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Zagadnienia gramatyczne:

– przyimki 从,对,比,向,离

– proste porównania z 比,

– czasowniki kierunkowe进,出,

– czasownik modalny可能,

– partykuła strukturalna得 w komplementach sposobu,

– partykuły aspektualne 着,过

– konstrukcja 从… 到…

– przysłówek częstotliwości 再,

– przysłówki temporalne已经,就

– lokalizatory 左边,右边,外边 i旁边,

itp.

 

 

 

III. POZIOM SAMODZIELNOŚCI

Poziom B1 / I – średniozaawansowany – wprowadzenie

Grupa dla osób, które swobodnie wypowiadają się na dowolne tematy, płynnie czytają i piszą. Znają biegle hanzi, min. 600 znaków. Są to osoby po kursie na poziomie A2. Objaśnienia są w języku chińskim, trudniejsze formy gramatyczne tłumaczone będą w języku polskim. Poziom ten porównywalny jest z poziomem HSK 3/4.

Słownictwo : ok. 600-700 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Zagadnienia gramatyczne:

 

– pytania typu V 没V ,

– pytania alternatywne z 还是,

– przysłówek zakresu一共,

– przysłówki temporalne先,才,一直,

– przysłówek modalny 当然,

– przysłówki częstotliwości 再,经常,

– spójniki 然后,一边,或者,

– pytania z frazami怎么样?,可以吗?,好吗?,行吗?

– zdania z konstrukcją 在… 呢,

– klasyfikatory – jednostki miary (公里),

– zaimek osobowy 自己,

– zdania wyrażające identyczność (z konstrukcją 跟/和 … 一样 + przymiotnik),

– zaimki wskazujące 这么,那么,

– partykuła strukturalna 的 ,得 ,地 – objaśnienie różnicy

– zaimek其他,

– czasowniki modalne可能,应该,愿意,

– zdania wyrażające identyczność (z konstrukcją 跟/和 … 一样 + przymiotnik),

 

Poziom B1 / II – średniozaawansowany (HSK 3 / 4)

Słownictwo : ok. 700-800 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Zagadnienia gramatyczne

 

– zdania z 被,

– zdania wykrzyknikowe z 太,真,多么(多),极了,

– fraza 一会儿 ,

– przysłówki temporalne一直,总是,马上,

– przysłówki modalne 终于,其实,

– spójniki 虽然,而且,如果,还是,

– zdania wykrzyknikowe z 太,真,多么(多),极了,

– zdania z konstrukcją (快)要 … 了

– zaimek osobowy 别人,

– liczebniki pow. 1000,

– zaimek其他,

– fraza 一会儿 ,

– przysłówki stopnia多么,几乎,

– przysłówki temporalne一直,总是,马上,

– przysłówki modalne 终于,其实,

– przysłówki stopnia 最,更,越,特别,极,

– przysłówki częstotliwości 又,

– spójniki 虽然,而且,如果,还是,

– przyimki为,为了,被,关于 , a także frazy przyimkowe z tymi przyimkami,

– zdania z 比

itp.

Wkrótce ifnormacje o wyższych poziomach.

Facebook